شرکت مدیریت پایگاه داده با به خدمت گرفتن نیرو های مجرب و متخصص ,خدمات خودرا در زمینه نرم افزار ,سخت افزار ,شبکه , کنترل دقیق صنعتی و مشاوره به شرح ذیلارائه می نماید :

 

فعالیت های صنعتی

سیستمهای کنترل صنعتی

طراحی سیستم اینتر لاکینگ و لاجیک کنترل

بررسی پروسس و انتخاب تجهیزات ابراز دقیق

طراحی و تهیه سخت افزار سیستم کنترل و تجهیزات PLC ومتعلقات

بهینه سازی و مدرنیزه کردن کارخانجات موجود با استفاده از PLC

طراحی و مهندسی و خدمات مشاوره ای نصب و راه اندازی سیستمهای برقی و کنترل

مهندسی سخت افزار و شبکه های کامپیوتری

 

 

طراحی وشبکه سازی در ابعادشبکه های محلی و گسترده، با سیم و بی سیم و یا هایبرید

طراحی، نصب و راه اندازیشبکه های کامپیوتری linuxوwindows7,novell,advanceserver2003-200

بهبود توپولوژی و تعاملاتارتباطی مراکز وافزایش راندمان و عملیات شبکه optimization

درج امکانات بیشتر در شبکههای داخلی فعلیاعم از سروی سفارسی mail وpostoffice 

ارائه پیشرفته‏ ترین روشهایامنیت اطلاعات وپشتیبان‏گیری و نصب و راه اندازی دیوار ‏آتش و نرم افزارهایامنیتی

بررسی طرحهای امنیتی شبکههای کامپیوتری وشناسایی راه های نفوذ و آسیب پذیری و گزارش از عارضه‎های امنیتی

انعقاد قراردادهای پشتیبانیفنی (نرم افزار وسخت افزار) ونگهداری شبکه و ماشین های اداری با سازمانهای دولتیو غیر دولتی

 

نرم افزار

 تولید انواع نرم افزارهای سفارشیو خاص و بسته های نرم افزاری جهت اتوماسیون اداری با دیدگاه شئی گرا و طراحی توسطدیاگرامهای UMLو نرم افزارRational Roses

عارضه یابی در سازمان و مشاوره در امر بهبود و مکانیزه نمودن کسب و کار

آموزش نرم افزار در سطوح مختلف و اعلام آمادگی جهت برگزاری دوره های ICDLو دیگر دوره هایمورد نیاز شرکت و ارائه مدرک معتبر

بررسی و مطالعه طرحهای مراکز داده ورزی

ارائه طرحهای مطالعاتی Data Center

برخی از مشتریان ما

خدمات مشاوره سازمانی

 

طراحی و تدوین راهکارهای گردش کارسیستمی

اصلاح روشهای کسب و کار در شرایطبحران

مدلسازی روابط کسب و کار متناسب باتوسعه سازمان

ارائه طرحهای مشاوره ای، راه کارفنی و زیرساختی

 

DNNArticleList